ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ «ΤΟ ΓΕΡΑΝΙΟΝ»


Α. ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1°
Ιδρύεται Σύλλογος υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
«ΤΟ ΓΕΡΑΝΙΟΝ» με έδρα το Στασιό Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύσει παραρτήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος κρίνει σκόπιμο ή και έξω απ' αυτή.


Άρθρο 2°
Σκοπός του Σωματείου είναι:
α) Η δημιουργία γνωριμίας, αλληλεγγύης και Αγάπης και η εν γένει σύσφιξη σχέσεων και επικοινωνία των μελών,
β) Η συνδρομή και καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προς εκτέλεση Κοινωφελών, εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών έργων, καθώς και η πρόσφορη χρήση αυτών επ' ωφελεία του συλλόγου στην Γενέτειρα των μελών του,
γ) Ανάλυση, μελέτη προώθηση και υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για επίλυση προβλημάτων που αφορούν το χωριό μας και η προαγωγή γενικότερων τοπικών θεμάτων, δ)’ Εξωραϊσμός του χωριού και της ευρύτερης περιοχής,
ε) Ίδρυση Γραφείων, εντευκτηρίων. Λαογραφικού Μουσείου, οργάνωση εκδηλώσεων, πρόσκληση θεατρικών συγκροτημάτων, ομίλων δημοτικών χορών, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, οργάνωση διαλέξεων &   
σεμιναρίων σε θέματα επιμόρφωσης και πολιτισμού.
στ) Ανάδειξη εθίμων του τόπου μας.
ζ) Οργάνωση εκδρομών, χορών, μουσικών εκδηλώσεων κ.α. η) Ανταλλαγή απόψεων με δημόσιες συζητήσεις και άλλες μορφές για την στήριξη του χωριού μας και την ανάδειξη πλεονεκτημάτων που διαθέτει το χωριό και η ευρύτερη περιοχή,
θ) Η έκδοση εντύπων (εφημερίδων, ενημερωτικών δελτίων κ.α.) ενημερωτικού περιεχομένου και προβολής του χωριού μας. ι) Η αξιοποίηση ιστορικών και εν γένει πολιτιστικών μνημείων του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής του.
Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος δύναται να συνεργάζεται με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του.


Β. ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αρθρο 3°
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά κ' επίτιμα, α) Ως Τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πολίτες Ελληνικής καταγωγής, άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, που κατοικούν, ή διαμένουν ή κατάγονται ή έχουν σχέση με το χωριό,
Στασιό Κυπαρισσίας ή είναι φίλοι του χωριού κατόπιν αιτήσεως τους στο Δ.Σ. του Σωματείου. Τακτικά μέλη λογίζονται και όσοι υπέγραψαν το πρακτικό της ιδρύσεως του.
β) Ως Επίτιμα μέλη κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη πέντε (5) μελών του, άτομα που προσέφεραν αξιόλογη συνδρομή, οικονομική ή άλλη, στο Σύλλογο.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δύναται όμως να-παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν τον Λόγο συμβουλευτικά,
 
Αρθρο 4°
Για την εγγραφή στο σύλλογο, το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ. Μαζί με την αίτηση καταβάλλει ως δικαίωμα εγγραφής το ποσόν των δέκα (10) ευρώ και δέκα (10) ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 5°
Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή του από το Σύλλογο υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση πρός το Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο έχει υποχρέωση να την κάνει αποδεκτή στην πρώτη συνεδρίαση του.
Το αποχωρών μέλος δεν έχει δικαίωμα σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία που δώρισε στο Σύλλογο.


Άρθρο 6°
Με απόφαση της Γ.Σ., που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, διαγράφεται όποιο μέλος παραβιάζει τις αρχές του καταστατικού.


Άρθρο 7°
Τα Τακτικά μέλη, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο έχουν το Δικαίωμα και την υποχρέωση να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις, μέσα στο πνεύμα του σκοπού του συλλόγου, να ψηφίζουν τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης και να συμμετέχουν σε επιτροπές δράσης, που ορίζονται από το Δ.Σ. Επίσης μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα
λόγου και να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή του στο Σύλλογο έγινε ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν την προκήρυξη των εκλογών.


Αρθρο 8°
α) Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ετήσια συνδρομή μέσα στο έτος., για το οποίο καταβάλλεται, β) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτεί την πλήρη οικονομική τακτοποίηση του μέλους ακόμη και του τρέχοντος έτους, γ) Όσοι καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο ,πέραν του έτους και, παρά την σχετική ειδοποίηση του ταμία δεν ανταποκρίνονται, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. Η επανεγγραφή είναι δυνατή εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος καταβάλλει το απαιτούμενο για την εγγραφή ποσό και τις συνδρομές ενός έτους. Αν καθυστερεί τη συνδρομή του επί δύο (2) χρόνια χάνει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται,
δ) Όσα μέλη. επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.


Αρθρο 9°
Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ζήλο και ενθουσιασμό στα δρώμενα του Συλλόγου και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ και του Δ.Σ.Μέλος το
οποίο ενεργεί κατά των συμφερόντων του Συλλόγου, διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.


Γ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ .
Άρθρο 10° α) Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:
 
1) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και
Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.
β) Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι:
1)    Οι έκτακτες εισφορές που μπορεί να επιβάλλονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
2)    Τα έσοδα από χοροεσπερίδες, εκδρομές, εορτές, διοργάνωση παραστάσεων, λειτουργία εντευκτηρίου κλπ.
3)    Τα έσοδα από διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών.
4)    Οι κληρονομιές που γίνονται δεκτές επ' ωφελεία απογραφής.
5)    Οι κληροδοσίες, δωρεές με όρους ή όχι που γίνονται δεκτές μετά από απόφαση του Δ.Σ.
6)    Οι οικονομικές επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από το Δημόσιο, τους Δήμους, τα δημοτικά διαμερίσματα, την Εκκλησία, το Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
7)    Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων.
8)    Κάθε άλλο έσοδο.


Άρθρο 11°
α) Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 1000 ευρώ.
β) Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1001 έως 3000 ευρώ.
γ) Μεγάλοι ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 3001 ευρώ.
δ) Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα. Κατ' εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων   
ευεργετών αναγράφονται και σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε άλλη ειδική αίθουσα του συλλόγου, ε) Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.


Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΠΠΗΣΗ Αρθρο 12°
Όργανα του Συλλόγου είναι: ι. Η Γενική Συνέλευση των μελών ιι. Το 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο ιιι. Η 3 μελής Ελεγκτική Επιτροπή.


I. Η Γενική Συνέλευση Άρθρο 13°
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο. Συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο το μήνα Αύγουστο και έκτακτα, όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου ή το 1/5 των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφους μέσα σε 10 ημέρες από την αίτηση. Προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο ο τόπος και η ώρα της συνεδριάσεως και η πρόσκληση για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. από το Δ.Σ. του Συλλόγου γίνεται με ανακοίνωση στο καφενείο του τόπου της έδρας, επιστολές στα μέλη που κατοικούν εκτός του χωριού ή τηλεφωνική επικοινωνία. Στην πρόσκληση σύγκλησης Γ.Σ. αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος, η ημερήσια διάταξη και η επαναληπτική, εντός 8/ήμερου Γ.Σ. εφ' όσον δεν επιτευχθεί απαρτία.
Η Γ.Σ. είναι σε νόμιμη απαρτία, όταν παραβρίσκονται τα μισά από τα εγγεγραμμένα και τακτοποιημένα ταμειακά τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων . Εφόσον η Γ.Σ. δεν βρεθεί σε απαρτία .καλείται νέα Γ.Σ. σε 8 ημέρες, οπότε υπάρχει απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/5 των μελών, όπως καθορίσθηκαν παραπάνω). Αν δεν συγκεντρωθεί και αυτός ο αριθμός, τότε συγκαλείται πάλι Γ.Σ., μέσα σε 8 ημέρες και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη κι αν προσέλθουν. γ) Σε όλες τις μη εκλογικές Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ, και χρέη γραμματέα ασκεί ο γραμματέας αυτού, δ) Στις εκλογικές Γ.Σ. εκλέγονται με ανάταση των χεριών των μελών ο Πρόεδρος, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες, ο γραμματέας, ο οποίος κρατεί τα πρακτικά και τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία διενεργεί τις εκλογές. Ειδικότερα η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει το νομότυπο της συμμετοχής των υποψηφίων και προβαίνει στην ανακήρυξη τους με την ανάρτηση πίνακα σε εμφανές μέρος της αίθουσας που περιέχει το όνομα τους. Μόλις τελειώσει η ψηφοφορία κάνει γνωστά τα αποτελέσματα αυτής.


Άρθρο 14°
Κατά την εκλογική Γ.Σ., η οποία κανονικά πραγματοποιείται στο τέλος της τριετούς θητείας των οργάνων της διοίκησης .αφού διαπιστωθεί απαρτία και εκλεγούν, ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και η τριμελής εφορευτική επιτροπή, όπως στο άρθρο 1 παρ. δ αναφέρονται, ακολουθεί η λογοδοσία του απερχομένου Προέδρου για τα πεπραγμένα του Δ.Σ., γίνεται οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία του Συλλόγου, διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης, ακολουθεί κριτική επί των πεπραγμένων και τέλος η Γ.Σ. εγκρίνει τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης. Στη συνέχεια συζητούνται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες δεσμεύουν το νέο Δ.Σ.


Άρθρο 15°
Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κάθε τρία χρόνια , με μυστική ψηφοφορία ως εξής:
 
α)    Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει
στην Εφορευτική Επιτροπή κατάλογο με τα ονόματα των ταμειακά εντάξει μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γ εν. Γραμματέα.
β) Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο
περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους. Επίσης μέσα στο ψηφοδέλτιο αυτό θα υπάρχουν και οι υποψήφιοι για την Ε.Ε, Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 και για την Ε.Ε. τουλάχιστον 3. Για την εκλογή του Δ.Σ. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης ενώ για την εκλογή των μελών της Ε.Ε. Θα μπαίνει μόνο ένας σταυρός προτίμησης,
γ)    Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς προτίμησης ή με περισσοτέρους των δύο
για το Δ.Σ. και του ενός για την Ε.Ε. θεωρούνται άκυρα
δ) Άκυρα επίσης θεωρούνται και τα ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν σαφή
σημάδια παραβίασης του απορρήτου της ψηφοφορίας,
ε) Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την εκλογή του Δ.Σ και της Ε.Ε., κάθε
μέλος ψηφίζει μόνο για τον εαυτό του, απαγορευόμενης της εκπροσώπησης άλλου μέλους,
στ) Οι πρώτοι επτά, που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους
(σταυρούς προτίμησης) για το Δ.Σ., αποτελούν το νέο Δ.Σ. και οι τρεις πρώτοι την Ε.Ε. Οι επόμενοι τρεις για το Δ.Σ. και οι επόμενοι δύο για την Ε.Ε., αποτελούν κατά σειρά ψήφων τα αναπληρωματικά μέλη.
ζ) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ μελών, η Εφορευτική Επιτροπή
διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή,
η) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων η
Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο.


Άρθρο 16°
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν' το καταστατικό ή ο Νόμος απαιτούν μεγαλύτερα
 
ποσοστά. Συζήτηση και απόφαση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρες, εκτός αν αποφασίσει άλλως το σύνολο των παρόντων μελών, ύστερα από σχετική πρόταση μέλους της Γ.Σ.


Άρθρο 17°
Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των οργάνων του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει. Γενικά μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα εντός των πλαισίων του Νόμου και του καταστατικού. Η Γ.Σ. μπορεί να παυσει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Επικυρώνει τον απολογισμό του περασμένου χρόνου, αφού διαβαστεί η έκθεση της Ε.Ε., ψηφίζει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου και αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών σε βάρος του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Αποφάσεις που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα προσωπικά ή εμπιστοσύνης, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, άλλως είναι άκυρες οι αποφάσεις της. Στα άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.


Το Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 18°
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου .Οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται κάθε τρία χρόνια, το μήνα Αύγουστο μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση..
Τα εκλεγέντα. μέλη συνέρχονται εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής τους, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον .υπεύθυνο εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων.
 
Γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα. εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση δύο συμβούλων προς τον Πρόεδρο, που συγκαλεί τότε το Δ.Σ. μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Τόσο η πρόσκληση του Προέδρου, όσο και η αίτηση των 2 συμβούλων πρέπει να περιλαμβάνουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Δ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του, με    την παρουσία οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, πρέπει ο Πρόεδρος να καταστήσει γνωστή την ψήφο του, προκειμένου αυτή να υπερτερήσει.
Ε) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, καλείται από τον Πρόεδρο σε απολογία και αν δεν προσέλθει ή αρνηθεί να απολογηθεί ή η απολογία του κριθεί ανεπαρκής από το Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματος του και τη θέση του καταλαμβάνει, ο πρώτος αναπληρωματικός. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία δεν κατοικούν μόνιμα στο Στρασιό και για όσο διάστημα αυτά απουσιάζουν από το χωριό.
ΣΤ) Η θέση στο Δ.Σ. κάθε παραιτουμένου μέλους καταλαμβάνεται ,κατά σειρά επιτυχίας, από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. Διάλυση του Δ.Σ. και προκήρυξη εκλογών για την εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται μόνο σε περίπτωση, κατά την οποία μείνουν μόνο τρία μέλη. Ζ. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου εκπίπτουν όλα τα μέλη από το αξίωμα τους και γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο β του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση παραίτησης οποιουδήποτε άλλου μέλους εκπίπτουν επίσης του αξιώματος τους όλα τα μέλη, πλην του Προέδρου.
Η) Το Δ.Σ, παίρνει αποφάσεις ,που αφορούν την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, και ενεργεί τις δαπάνες με βάση τον ψηφιζόμενο από την Γ.Σ. προϋπολογισμό και τις έκτακτες πιστώσεις. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά και αλληλέγγυος υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν παρίσταντο ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ.


Αρθρο 19°
Α) Το Δ.Σ εκλέγεται για χρονική διάρκεια τριών ετών.
Β)    Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σύλλογο,
διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, κατά Δε τη λήξη της θητείας του, συντάσσει γραπτό απολογισμό του έργου του και παρουσιάζεται ενώπιον της Γ.Σ. για λογοδοσία.
Γ) Τα μέλη του Δ.Σ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κλείνουν τα βιβλία του Συλλόγου, υπογράφοντας κάτω από την πράξη κλεισίματος.


Άρθρο 20°
Καθήκοντα Προέδρου
Α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του .ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.
Β) Υπογράφει μαζί με τα άλλα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις του, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Γ)Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε κάθε αρχή, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.
Δ) Συγκαλεί το Δ.Σ, και τη Γ εν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Ε) Προεδρεύει του Δ.Σ, και των Γ εν. Συνελεύσεων, όταν αυτές δεν είναι εκλογικές, με πνεύμα ισότητας, ηπιότητας, αδελφοσύνης και αγάπης.
Στ) Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον είναι αδύνατη η σύγκληση του Δ.Σ. δύναται να ενεργεί αυτεπάγγελτα, φέροντας όμως την ευθύνη για τυχόν ζημία, την οποία ήθελε υποστεί ο Σύλλογος. Για τις ενέργειες του αυτές λογοδοτεί στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.


Αρθρο 21°
Καθήκοντα Αντιπροέδρου Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο, με όλες τις αρμοδιότητες του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.


Αρθρο 22°
Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα
α) Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί όλα τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου και φυλλάσει την σφραγίδα του συλλόγου,
β)    Ενημερώνει ανελλιπώς το μητρώο των μελών και συνυπογράφει με τον
Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.
γ)    Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν.
Συνελεύσεων που προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Αρθρο 23°
Καθήκοντα Ταμία
α)     Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων εισπράττει το δικαίωμα
εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη.
 
Β) Διενεργεί όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. για την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει στο τέλος του έτους απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων, γ) Κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι 400 ευρώ, το δε υπόλοιπο καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου σε τράπεζα. Κάθε ανάληψη γίνεται από αυτόν με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Μέχρι ένα ποσό που θα ορίζεται από το Δ.Σ., ο Ταμίας μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες , χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με απόδοση λογαριασμού, δ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη ταμία ασκεί ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.


Άρθρο 24°
Καθήκοντα υπευθύνου εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων
Επιμελείται των δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου με τα μέλη του, με Αρχές και Υπηρεσίες και προωθεί την έκδοση εντύπων .Αναπληρώνεται από μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.


Άρθρο 25°
ιιι. Η Ελεγκτική Επιτροπή
α) Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γ.Σ., όπως και το Δ.Σ., η • Δε θητεία της είναι τριετής. Σε περίπτωση παραιτήσεως, επιπτώσεως, θανάτου κ.λ.π. κάποιου εκ των τακτικών μελών της γίνεται αναπλήρωσις αυτού εκ των αναπληρωματικών.
 
β) Ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του συλλόγου, τακτικά κάθε έτος υποβάλλοντας τα πορίσματα της στο Δ.Σ. και στην Γ.Σ συντάσσοντας πάντοτε και γραπτή έκθεση πάνω στον απολογισμό του περασμένου έτους κατά την τακτική Γ.Σ. Έκτακτα δε, όταν το θεωρεί αναγκαίο, οπωσδήποτε δε υποχρεούται να κάνει έλεγχο κατά την λήξη της τριετούς θητείας του Δ.Σ και να υποβάλει γραπτή έκθεση στην τακτική Γ.Σ. γ) Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη αυτής.
δ) Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου, λήγει και η θητεία της Ε.Ε.


Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρου 26°
Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του και στο κέντρο έτος ιδρύσεως 2015.
Άρθρο 27°
Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι: με παρόντα το 1/2 των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.


Άρθρο 28°
Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασισθεί από τη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία του άρθρου
Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του περιέχεται στον Ιερό Ναό τον χωριού. Η εκκαθάριση της περιουσίας μετά τη διάλυση, γίνεται από το Δ.Σ. μέσα σε έξι (6) μήνες από τη μέρα της διαλύσεως.


Άρθρο 29°
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και αφορά στο Σωματείο και τους σκοπούς του, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο: 30°
Η προσωρινή Διοίκηση τον Συλλόγου ανατίθεται στους;
1)    ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ

2)    ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΑΡΣΑΡΩΤΑ

3)    ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

4)    ΧΡΗΣΤΟ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ 

5)   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ  που θα επιμεληθούν για την δικαστική

αναγνώριση του Συλλόγου και την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
μέσα σε 1 χρόνο από την αναγνώριση του Συλλόγου με θέμα «Λογοδοσία
προσωρινού Δ.Σ. και. εκλογές Δ.Σ. &.Ε.Ε.»

Επίσης θα κάνει όλες τις ενέργειες για προώθησή των σκοπών του Συλλόγου.


Άρθρο 31°
To δικαίωμα για την έκδοση ψηφισμάτων ή διακηρύξεων την έχει η Γενική
Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 32°
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 32 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε
και ψηφίστηκε κατ'άρθρο και στο σύνολο από την καταστατική Γενική συνέλευση
στις 16 Αυγούστου 2014

Το ως άνω καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη: