Ιδρυτικά Μέλη -  Προσωρινό Προεδρείο

Κανάρης Καρούμπαλης Πρόεδρος

Δημήτριος Φαρσαρώτας   Αντίπρόεδρος

Παναγιώτα Καρούμπαλη Γραμματέας

Χρήστος Χρονόπουλος  Ταμίας

Νικόλαος Κανελλάκης  Δημόσιες Σχέσεις